آمادگی شرکت در خصوص اخذ دفاتر سال 1395

" اطلاعیه "

شایان ذکر است شرکت زنجیره اعداد آمادگی خویش را جهت اخذ دفاتر شما کارفرمایان گرامی اعلام میدارد،در صورت تمایل تا قبل از مورخ " 94/12/15 " با ما تماس حاصل فرمایید.

*** تذکر مهم:

شرکت زنجیره اعداد هیچگونه مسئولیتی بعد از گذشت این تاریخ نسبت به اخذ دفاتر بر عهده نمی گیرد.

روابط عمومی شرکت زنجیره اعداد

1394/12/02