مهلت تسلیم لیست حقوق مهر 94 به دارایی تا پایان آبان

 

 

 اشخاص حقوقی (شرکتها) و حقیقی موضوع بند (الف) و (ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم 

با در اختیار گذاشتن لیستهای حقوق (بیمه)  به شرکت زنجیره اعداد

میتوانید تهیه و ارسال لیست الکترونیکی حقوق خود را از طریق سامانه www.tax.gov.ir ارسال فرمائید .

 

با تشکر - مدیرعامل شرکت زنجیره اعداد