قابل توجه مودیان مالیاتی مشمول نصب و استفاده از سامانه صندوق فروشگاهی

 

قابل توجه مودیان مالیاتی مشمول نصب و استفاده از سامانه صندوق فروشگاهی :

همه ی مودیانی که به موجب فراخوان های گذشته برای سنوات 92و93و94 مشمول نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی شده اند برابر ضوابط جدید (ماده 17 آیین نامه تبصره 2ماده 169ق.م.م) مکلف می باشند تا پایان دی ماه سال جاری نسبت به ثبت درخواست تخصیص شماره شناسه سامانه صندوق فروش در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی اقدام نمایند.

96.09.26