فرم درخواست مشاوره مالیاتی در مشهد

ضمن تشکر از شما, ابتدا فرم رابه صورت کامل مطالعه و سپس تکمیل نمائید مراجعه فقط با تعیین وقت قبلی مقدور است.
 
 
 

موضوع مشاوره

 درخواست مشاوره در مورد کدام منبع مالیاتی را دارید: *
ارث
حقوق
سرقفلی
مشاغل حقوقی
مشاغل حقیقی
نقل و انتقال
مالیات بر ارزش افزوده
 

نحوه تعیین وقت و نوع مشاوره

لطفا نسبت به واریز مبلغ 200هزارتومان به حساب 0676_5333_9971_6037 مرتضی ساغری دوز واریز و جداول و فرم های مربوط را تکمیل نمائید تا آدرس و ساعت جلسه با شما هماهنگ شود.
درصورت انصراف ویاعدم حضور 50%واریزی مسترد میگردد
 
 
Submit Results