فرم درخواست خدمات حسابداری مالیاتی در مشهد

باتشکر ازشما,جهت مذاکره و هماهنگی های لازم, مراجعه باتعیین وقت قبلی مقدور است
 
 
 

نوع خدمات

 موضوع درخواست خدمات حسابداری خود را مشخص نمایید *
تحریر دفاتر قانونی
صدور اسناد حسابداری جهت دفاتر
تهیه و تنظیم و ثبت اظهارنامه ارزش افزوده
تهیه و تنظیم و ثبت اظهارنامه عملکرد
ارائه لیست حقوق به دارایی
تهیه صورتهای مالی برای اخذ وام بانکی
تهیه و تنظیم صورتهای فصلی موضوع ماده 169 مکرر ق م م
نصب صندوق فروشگاهی ( همان نرم افزار حسابداری)
 

نحوه تعیین وقت خدمات حسابداری

لطفا نسبت به واریز مبلغ 200هزارتومان به حساب کارت 0676_5333_9971_6037 مرتضی ساغری دوز واریز و جداول و فرم های مربوطه راتکمیل نماییدتا ادرس وساعت جلسه باشما هماهنگ شود
درصورت حضور در جلسه 100%واریزی به شما مسترد میگرددو درصورت انصراف ویاعدم حضور 50%واریزی مسترد میگردد
 
هنگام مراجعه فیش واریزی را بهمراه داشته باشید.
 
Submit Results