فرم درخواست نیروی کار حسابداری در مشهد ویژه کارفرما

ضمن تشکر از توجه شما، نوع فعالیت و کار نیروی مورد درخواست شما صرفا در زمینه حسابداری و تامین نیروی کار فقط برای همشهریان مشهدی می باشد
 
 
 

شرایط استخدامی پیشنهادی کارفرما:

پرداخت حقوق ثابت ( بلی  /  خیر )
با رعایت قانون کار؟ ( بلی  /  خیر )
نیاز به سابقه کار مرتبط دارد؟ ( بلی  /  خیر )
مدرک تحصیلی ( کارشناسی  /  ارشد /اهمیت ندارد)
تسلط به زبان انگلیسی ( بلی  /  خیر )
نیاز به تسلط به کامپیوتر ( بلی  /  خیر )
بیمه تامین اجتماعی ( بلی  /  خیر )
نوع استخدام ( قراردادی  /  رسمی )
نیاز به مدرک تحصیلی مرتبط؟ (بلی  / خیر)
جنسیت ( مرد  /  زن / اهمیت ندارد)
نیاز به سپردن ضمانت دارد؟ (بلی  / خیر)
 

 
Submit Results